Energimærkning af bolig- og erhvervsejendomme

Energimærkning af boligejendomme og erhvervsejendomme

I Danmark er det lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg, udlejning samt regelmæssigt for store bygninger hvor energimærket max. må være 10 år gammel.

bada98eb87Energimærkning af bygninger har flg. formål:

  • Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.
  • Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkning skal udføres af en konsulent der er underlagt et certificeret energimærkningsfirma, bygningen bliver opmålt og isoleringsevne af konstruktioner, vinduer og døre undersøges, varmeinstallation m.v. vurderes.

Bygningens energiforbrug beregnes under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede mærke er en ret præcis indikator for bygningens teoretiske forbrug og energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af de vaner, som bygningens brugere har og som kan afvige år for år. Nogle fyrer for åbne vinduer, mens andre sparer på varmen eller bruger store mængder varmt vand da huset er fuldt af teenagere.

Energimærket fortæller altså om bygningens kvalitet – og ikke om vinteren var kold eller mild eller om måden bygningen bruges på.

Mærkeskalaen går fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Skalaen svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter.

Boliger, offentlige bygninger og bygninger til handel og service er omfattet af reglerne om energimærkning.

Bygninger der er registreret med anvendelse til håndværk eller industri er dog fritaget for energimærkning.

 

Du kan kontakte os på telefon 23 30 79 46.

Læs mere om tilstandsrapporter og energimærkning her.

Du kan også læse mere på Energistyrelsens hjemmeside omkring energimærkning.

energimaerkeskala